Roede AS har cirka 250 kursledere landet over, og er Norges største aktør innen vektreduksjon og livsstilsendring. Hvert år går rundt 20.000 personer på Roede-kurs. For å se langtidseffekten av Roede-kurs er det gjort flere deltakerundersøkelser, både i egen regi og i samarbeid med høgskoler og universitet. Forrige undersøkelse ble utført i regi av HiOA i 2012. I november 2016 ble denne undersøkelsen fulgt opp av en web-basert spørreundersøkelse. Totalt svarte 4508 personer  (94,3 % kvinner og 5,7 % menn). Gjennomsnittsalderen var 45 år.

Her er en oppsummering av resultatene, fordelt i kategoriene: BMI og vekttap, kosthold, fysisk aktivitet og kurs som tiltak for livsstilsendring.

BMI og vekttap

I snitt hadde respondentene redusert vekten med 8,3 kg  på kurs (gjennom ett eller flere kurs). Det var en tydelig sammenheng mellom BMI ved kursstart og oppnådd vekttap. De som begynte på kurs med BMI på 35 eller mer reduserte vekten med 13,4 kg , mens de med BMI mellom 25-26,9  reduserte vekten med 5,7 kg (figur 1).

Figur 1. BMI ved kursstart, og oppnåd vekttap (i kilo) på kurs.

Da undersøkelsen ble utført var det i snitt 2 år siden  kursdeltakeren hadde sluttet på kurs. I løpet av denne tiden hadde den gjennomsnittlige BMI-en økt noe, men bare med omkring ett intervall. I snitt har respondentene gått opp 2,3 kilo etter kursslutt, hvorav de med BMI i området 25-26,9 ved kursstart hadde økt vekten med 1,9 kilo, mens gruppen med BMI i området 35 eller høyere hadde gått opp 2,6 kilo. I snitt hadde respondentene beholdt et vekttap på 6,1 kilo etter 2 år. Det at vekten øker noe i tiden etter et vekttap er vanlig og er vist i flere studier.

Kosthold

På spørsmål om i hvilken grad respondentene har lykkes med å få et sunnere kosthold etter deltakelse på kurs, svarte over 40 % av de som har beholdt vekten at de i noen grad har fått et sunnere kosthold. Like mange svarte at de i stor grad har fått et sunnere kosthold .

Resultatene tyder på at det er en klar sammenheng mellom endrede kostholdsvaner og vekttap 2 år etter kursslutt (figur 2). 82 % av respondentene oppga at hele familien har fått sunnere matvaner.

Figur 2. Respondentenes egen vurdering av i hvilken grad de har lykkes med å få et sunnere kosthold delt inn etter vektresultat to år etter kursslutt.

Fysisk aktivitet

På spørsmål om i hvilken grad respondentene har lykkes med å bli mer fysisk aktiv etter deltakelse på kurs, svarte 88 % at de i noen grad er blitt mer fysisk aktive (figur 3). Blant de som hadde hele vekttapet i behold, var det cirka 30 % som svarte at de i stor grad er blitt mer fysisk aktive, mens det blant de som veier mer nå enn før kursstart kun var 5 % som svarte det samme.

Figur 3. Respondentenes egen vurdering av i hvilken grad de har lykkes med å bli mer fysisk aktiv delt inn etter vektresultat to år etter kursslutt.

Varig endring

Denne undersøkelsen bekrefter bare delvis det tidligere undersøkelser har vist, nemlig at det å delta på Hold Vekten-kurs (månedlige møter etter kursslutt) gir bedre opprettholdelse av vekt (1). Deltakerne som fulgte et HV-kurs beholdt cirka 73 % av vekttapet 2 år eller mer siden kursslutt, mens de som ikke fulgte dette kurset beholdt 71 %. Et interessant funn er imidlertid at det ser ut til at de som velger å fortsette på et Hold Vekten-kurs i større grad har oppnådd normalvekt eller en BMI < 27.

 

Figur 4. Endring i BMI fra kursstart, til kursslutt og til to år etter kursslutt (i dag) for respondentene totalt og delt etter om de har fulgt et Hold Vekten-kurs eller ikke.

Denne undersøkelsen bekrefter også resultater fra tidligere undersøkelser som viser at 8 av 10 deltakere på Roede-kurs lykkes med et langvarig vekttap (figur 5). I en publisert studie fra 1999 ble det blant annet vist at 4 av 10 deltakere hadde samme eller lavere vekt tre år etter kursslutt, mens 4 av 10 hadde lagt på seg noe, men ikke alt (2).

Figur 5. Resultater fra fire undersøkelser gjennomført i hhv 1981, 1999, 2012 og 2016 som viser selvrapportert resultat 2-3 år etter avsluttet Grete Roede-kurs.

Kurs som tiltak for livsstilsendring

74 % av respondentene syntes det var viktig at kursleder hadde egenerfaring (likemannsprisnippet). Og 96 % mente kurs er et «svært viktig» eller «viktig» tiltak for å endre livsstil. På spørsmål om hvorfor respondentene sluttet på kurs, oppga de fleste at det ble for dyrt.

Henholdsvis 56 % og 63 % av respondentene svarte imidlertid at de ville ha fortsatt på kurs dersom deler eller hele kursavgiften ble dekket. Dette gjelder alle, uavhengig av vekttap.

En britisk studie har nylig vist at tett og langvarig oppfølging i grupper i regi av kommersielle aktører kan gi bedre resultater enn sporadisk oppfølging i regi av helsepersonell. Av de som fikk ukentlig oppfølging over ett år i regi av en kommersiell aktør var det hele 60 % som hadde et vekttap på mer enn 5 % ett år etter avsluttet kurs (3). Blant de som fikk sporadisk oppfølging av helsepersonell var det 25 % av deltakerne som hadde opprettholdt en vektreduksjon på 5 % eller mer.

Må selv ta opp temaet vekt med legen

Et interessant funn var at 66 % av respondentene ikke hadde snakket med fastlegen sin om sitt kosthold, og 60 % hadde heller ikke snakket med legen om vekten sin. Respondentene oppga flere grunner til at de ikke hadde snakket med legen om dette. Blant annet fordi de ikke tror de kan få hjelp av fastlegen sin, de syntes det er vanskelig å snakke om det eller de syntes ikke legen virker interessert. Blant de som snakket med legen sin om vekten, var det over 80 % som selv hadde tatt opp temaet (figur 4). Dette samsvarer med andre studier som viser at leger kvier seg for å tematisere fedme, og at samtalen ofte kommer for sent (1).

Konklusjon

Det ser ut til at de som har en høy BMI ved kursstart samt følger Hold Vekten-kurs er de som lykkes best med et langvarig vekttap. I tillegg ser det ut til at de aller fleste, to år etter avsluttet kurs og uavhengig av vekttap, i noe eller stor grad opplever å ha fått et sunnere kosthold, samt er blitt mer fysisk aktiv. Resultatene fra denne undersøkelsen bekrefter resultater fra tre tidligere undersøkelser som alle viser at 8 av 10 oppnår langvarige resultater på Roede-kurs.

 

Referanser

(1): Nr. 19, 20. oktober 2015 Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1732-6

(2): Grimsmo, A., Andersen, E. (1999): Langtidsresultater ved slanking i selvhjelpsgrupper. Tidsskrift for Norsk Legeforening nr. 1, 1999; 119: 14-7.

(3). Aherm, Amy L, et al. (2017). Extended and standard duration weight-loss programme referrals for adults in primary care (WRAP): a randomised controlled trial. The Lancet, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30647-5