Hvorfor er det relevant å være sunn? Fordi det har en betydelig omkostning å være usunn og syk! Overvekt er vår tids største helsetrussel. Med den økende vekten øker også sykdomsbelastningen. Dette må vi ta på alvor, da det gjelder både folkehelsen og livskvaliteten til hver enkelt av oss.

Forekomst av overvekt i verden

Forekomst av overvekt i verden har doblet seg siden 1980. Dagens situasjon på verdensbasis er som følger:

  • 1.5 billioner voksne ha overvekt eller fedme
  • 300 millioner kvinner er overvektige
  • 200 millioner menn er overvektige
  • 43 millioner barn under 5 år har utviklet overvekt eller fedme

Mål for folkehelsearbeidet

I Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen “Mestring og muligheter” presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter for hver enkelt av oss til å ta ansvar for egen helse. Målene er at:

  1. Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder
  2. Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller
  3. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen

Samarbeid for bedre folkehelse

Folkehelsepolitikken er et ansvar på tvers av sektorer og samfunnsområder. Hvis vi skal møte folkehelseutfordringene er vi nødt til å samarbeide. Svært mye av det som virker inn på helsen i befolkningen skjer utenfor helsesektoren.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Diabetesforbundet og Roede går sammen i kampen for en bedre folkehelse der vi alle skal få sunnere levevaner med en sunn vekt.