Over 90 % av alle barn går  i barnehage. I snitt spiser hvert barn over 3000 måltider i barnehagen. Da er det helt klart at barnehagen kan ses på som en helsefremmende arena og at  mat og måltider er svært viktig for å etablere gode vaner. Torsdag 6. desember ble nye retningslinjer for mat og måltider i barnehagen lagt frem. Forrige gang retningslinjen ble revidert var i 2007. Anbefalingene knyttes til gjennomføring av måltidene, mattrygghet og hygiene, ernæringsmessig kvalitet på mat og drikke, allergier og intoleranser, samt økt fokus på miljø med fokus på matsvinn, mer grønt, frukt, fisk og redusert mengde kjøtt- fortrinnsvis rødt kjøtt.

Mat og måltider inkluderes i større grad som en del av den pedagogiske opplæringen

Den nye rammeplanen har i større grad tydelig på at barnehagens måltider i enda større grad skal være i tråd med den pedagogiske funksjonen samt fremme god helse og måltidsglede.

«Rammeplanen legger vekt på at det å legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna.»

Mat og måltider i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger

Retningslinjene legger vekt det skal tilbys minst tre måltider per dag, hvor det settes av minimum 30 minutter spisetid. Videre anbefales det å øke inntaket av frukt og grønt, hvor det spesifikt nevnes at grønnsaksinntaket er lavere enn frukt, og at det er noe barnehagen bør ha fokus på. Lett- eller skummetmelk og vann til måltidene anbefales og det påpekes at barnehagen bør begrense tilgang til søt mat og drikke, samt finne alternativer til dette på samtlige sosiale arrangementer.

Krav i lover eller forskrift

Videre påpekes at spisemiljøet i barnehagen skal fremme helse, mat- og måltidsglede, og at personalet bør delta i måltidet. Et måltid har, i tillegg til å gi viktige næringsstoffer, stor betydning for sosial og kulturell arena. Videre skal måltidene i barnehagen være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat og måltidsaktiviteter. I en slik setting kan barn lære språk og samspill med andre. Hygieniske hensyn som håndvask, oppbevaring av mat og håndtering av råvarer skal barnehagen være kjent med og de skal følge regelverk fra Mattilsynet.

Nye krav og anbefalinger

I retningslinjen er det krav om å tilrettelegge for barn med spesielle behov, herunder allergier eller intoleranser. Det er også en sterk anbefaing at barnehagene bør ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer  og fisk og sjømat er sentralt. Det betyr at barnehagene anbefales å tilegne seg kunnskap om hvordan de kan redusere matsvinn samt dreie kostholdet til en mer plantebasert retning, mer fisk og mindre kjøtt.

Hvordan bruke retningslinjene?

Det anbefales at alle barnehager bruker retningslinjene for mat og måltider i barnehagen. Dette for å bidra til å fremme helse og miljø for barna, men også kloden. Dersom barnehagen er bevisst vil dette bidra til å etablere gode vaner for barna. Retningslinjene er bygget opp med begrunnelse, praktiske oppgaver og nytt av året er at det under hvert punkt ligger egnede refleksjonsoppgaver som kan brukes i praksis rettet mot barna.

Du kan lese hele retningslinjen fra Helsedirektoratet her